Start LGD Bory Dolnoślaskie   ▪ Komisja rewizyjna
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Komisja Rewizyjna

Komisja Rewizyjna:

 • Wojciech Olszewki – Przewodniczący;
 • Ewelina Rzepka;
 • Joanna Jaworska

Informacje ogólne:

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia. Składa się z 3 osób, w tym Przewodniczącego. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie.

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 • kontrola bieżącej działalności Stowarzyszenia;
 • ocena prac i składanie wniosków w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Zarządu na Walnym Zebraniu;
 • występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;
 • dokonywanie wyboru podmiotu mającego zbadać sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia zgodnie z przepisami o rachunkowości;
 • przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej LGD,
 • wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w  działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia;
 • składanie sprawozdań z całokształtu swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków oraz  składanie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi;
 • Opracowanie regulaminu Komisji Rewizyjnej.
 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com