Start PROW 2014-2020   ▪ Plan włączenia
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Plan włączenia społecznego

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru objętego działaniami Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie zostanie wypracowana przy czynnym udziale przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego, społecznego i mieszkańców. W proces planowania strategicznego zaangażowani zostaną przede wszystkim lokalni liderzy, którzy najlepiej znają środowisko, w którym funkcjonują, a ich udział gwarantuje dotarcie do jak najszerszego kręgu mieszkańców. Bezpośrednią pracę związaną z przygotowaniem LSR wykona zespół roboczy ds. LSR, w skład którego wejdą pracownicy biura, osoby reprezentujące każdy z sektorów oraz mieszkańcy (około 10 osób). Do zadań zespołu będzie należało przede wszystkim zebranie i analiza danych, dokonanie diagnozy obszaru w oparciu o uzyskane informacje, opracowanie materiału uzyskanego podczas otwartych spotkań z mieszkańcami, określenie celów i wskaźników, sposób wyboru i oceny operacji, określenie kryteriów wyboru oraz określenie planu działania i planu komunikacyjnego.


W okresie przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju funkcjonować będzie punkt informacyjno-konsultacyjny, który zostanie zlokalizowany w biurze LGD. Zostanie on otwarty dla tych wszystkich osób, którzy nie będą mogli uczestniczyć w otwartych spotkaniach, a chcą przedstawić własne sugestie dotyczące diagnozy obszaru, wskazania grup defaworyzowanych i konstruowania celów strategicznych.  Do tego celu zostanie też uruchomiona specjalna platforma na stronie www.bory.org.pl, która umożliwi zgłaszanie propozycji w trybie online. Na stronie internetowej zostanie również zamieszczona ankieta dla mieszkańców, która pozwoli na ustalenie słabych i mocnych stron gminy oraz szans i zagrożeń, a także wskaże główne cele rozwoju obszaru LSR. Wyniki ankiet zostaną przedstawione w raporcie, który zostanie wykorzystany do opracowania m.in. analizy SWOT obszaru Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie. W ramach prac nad przygotowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju zaplanowano przeprowadzenie spotkań otwartych na terenie każdej z gmin będących członkami Stowarzyszenia. Spotkania będą miały charakter warsztatów, podczas których uczestnicy będą wspólnie pracować nad przeprowadzeniem analizy SWOT i wskazaniem celów strategicznych.

W celu usprawnienia procesu przygotowywania Lokalnej Strategii Rozwoju zostanie zatrudniony zewnętrzny ekspert, który będzie czuwał nad prawidłowym przebiegiem konsultacji. Po opracowaniu LSR  zostanie wystosowane publiczne zaproszenie do zgłaszania pisemnej opinii do dokumentu, na podstawie zebranych informacji zostanie opracowany raport. Podsumowując w proces tworzenia strategii zostaną zaangażowani przedstawiciele sektora publicznego, społecznego, gospodarczego i mieszkańcy dzięki wykorzystaniu następujących metod konsultacji społecznych: 1) powołanie grupy roboczej, 2) spotkania informacyjne, 3) sondaż społeczny 4) punkt informacyjno-konsultacyjny 5) zaproszenie do zgłaszania opinii.  

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie będzie pozostawać otwarte dla mieszkańców przez 3 dni w tygodniu, od wtorku do czwartku, w godzinach od 12.00 do 16.00. Do zadań pracowników biura należeć będzie realizacja Planu włączenia społeczności lokalnej w przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie na lata 2014-2020, w tym: prowadzenie działań informacyjnych, gromadzenie danych i koordynowanie badań prowadzonych na podstawie tych danych, budowanie sieci kontaktów na obszarze LSR, organizacja i prowadzenie konsultacji społecznych na wszystkich etapach diagnozy obszaru i przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020 a także działania aktywizacyjne.rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej ramach poddziałania „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w biurze pozostaną zatrudnieni pracownicy, którzy zyskali doświadczenie w okresie programowania 2007-2013, w łącznym wymiarze co najmniej 1,5 etatu.

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com