Start Różnicowanie Kryteria LSR
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Lokalne Kryteria Wyboru operacji „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”
piątek, 13 sierpnia 2010 21:55

Lp

Kryteria

Opis

Punkty

1.

Zasięg oddziaływania operacji

Preferuje operacje mające wpływ na więcej niż 1 miejscowość

2 – wypływa na gminę
1- wpływa na min. 2 miejscowości
0 – wpływa na 1 miejscowość

2.

Wykonalność  operacji

Preferuje operacje o dobrej jakości ekonomicznego planu operacji

2- dobra jakość
1-  dostateczna jakość

3.

Realizacja celów szczegółowych LSR

Preferuje operacje realizujące kilka celów szczegółowych LSR

2– 3  cele szczegółowe
1-  2  cele szczegółowe

0 – 1 cel szczegółowy

4.

Innowacyjność operacji

Preferuje operacje stosujące nowe technologie lub tworzące nowe produkty lub usługi na obszarze LGD

1 – tak
0 – nie

 

Maksymalna ilość punktów:  7
Minimalna  ilość punktów:  3

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com