Start Aktualności Zapraszamy na... I Bieg Wilka w Gozdnicy
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

I Bieg Wilka w Gozdnicy
środa, 18 maja 2016 09:05

 

bieg-z-wilkami

Stowarzyszenie LGD Bory Dolnośląskie w imieniu amatorskiej grupy sportowej "Bory biegają - Biegając z Wilkami" zapraszają na "Bieg Wilka", który odbędzie się 30 lipca 2016 roku. Start godz. 17 :00 ze Stadionu Miejskiego w Gozdnicy przy ul. Sportowej 1.

Szczegółowe informacje w załączniku oraz u Organizarów:
663 185 886, 603 876 007 lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

 

I BIEG WILKA - bieg przełajowy GOZDNICA – 30 LIPCA 2016 r.

 

REGULAMIN BIEGU

I CEL IMPREZY:

 • Upowszechnienie sportu i rekreacji
 • Popularyzacja masowych biegów przełajowych, jako jednej z form aktywnego wypoczynku
 • Propagowanie zdrowego trybu życia wśród lokalnej społeczności
 • Promocja miasta Gozdnica
 • Zacieśnianie więzi społecznych mieszkańców

II ORGANIZATORZY:

 • Amatorska grupa biegowa „ Bory biegają - Biegając z Wilkami ”
 • MKS Budowlani
 • Urząd Miasta Gozdnica
 • Patronat:
  Burmistrz Miasta Gozdnica
  Stowarzyszenie "Zielona Góro Zacznij Biegać"
 • Wsparcie merytoryczne:
  Współorganizatorzy Crossu Żagańskiego
  Stowarzyszenie „Zielona Góro zacznij biegać”

III. TERMIN I MIEJSCE

„BIEG WILKA” - sobota, 30 lipca 2016 roku, start godz. 17 :00 ze Stadionu Miejskiego w Gozdnicy przy ul. Sportowej 1.
Trasa biegu - tereny leśne przylegające do miasta Gozdnicy.
Wydarzenie sportowe wchodzi w skład imprez w czasie Dni Gozdnicy.

IV. TRASA BIEGU

„Bieg Wilka” – rywalizacja odbywa się na dystansie 10 km, która wiedzie leśnymi i polnymi drogami, z wyłączeniem publicznych dróg asfaltowych. Trasa biegu przebiega częściowo przez rezerwat przyrody „Żurawie Bagno”.

V. WARUNKI UCZESTNICTWA

 • W biegu głównym „ Bieg Wilka” mogą wziąć udział zawodnicy, którzy do dnia imprezy ukończą 16 rok życia, dokonają zgłoszenia i uiszczą opłatę startową.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w Biegu Wilka.
 • Każdy zawodnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza podpisując oświadczenie o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika będzie równoznaczne z zapoznaniem się z regulaminem biegu, jego akceptacją oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystaniem wizerunku uczestnika biegu dla potrzeb Organizatorów.
 • Podczas Biegu Wilka wszyscy zawodnicy muszą posiadać numer startowy przymocowany z przodu do koszulki na wysokości klatki piersiowej, w miejscu widocznym dla sędziów i spikera.
 • Start z numerem startowym innej osoby i pod jej nazwiskiem skutkuje natychmiastową dyskwalifikacją i dopisaniem na liście wyników, przy nazwisko osoby pierwotnie zgłoszonej, symbolu DSQ oznaczającego dyskwalifikację.
 • Przebywanie na trasie biegu bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą proszone o zejście z trasy przez obsługę trasy Biegu.
 • Organizator zwraca uwagę Uczestników Biegu na wielość niebezpieczeństw i zagrożeń wynikających z uczestnictwa w imprezie sportowej, związanych z dużym wysiłkiem fizycznym, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty życia i zdrowia. Organizator zaleca przed rozpoczęciem przygotowań do Biegu Wilka oraz w ich trakcie dokonanie stosownych badań medycznych lub konsultacji lekarskiej, w zależności od wieku oraz kondycji fizycznej.

VI. ZGŁOSZENIA

 • wyłącznie elektronicznie – od 9 maja 2016 roku do dnia 25 lipca 2016 r. , poprzez rejestrację na stronie internetowej: super-sport.com.pl .
 • Numery startowe wydawane będą za okazaniem dowodu tożsamości, podpisaniu oświadczenia o zdolności zdrowotnej do udziału w biegu oraz
  uiszczeniu opłaty startowej. Za zgłoszenie uważa się: dostarczenie drogą elektroniczną wypełnionego formularza zgłoszenia do udziału w biegach i wpłacenia w terminie opłaty startowej.
 • Organizator nie zezwala na samowolną zamianę osób zapisanych, poza portalem zapisów elektronicznych. Osoba, która z jakiś przyczyn nie może wystartować w biegu i chce odstąpić swój pakiet innej osobie, musi o tym niezwłocznie poinformować organizatorów, nie później niż do 20 lipca 2016 r.
 • Organizator nie pośredniczy w odsprzedaży, sprzedanych już wcześniej pakietów startowych.

VII. OPŁATA STARTOWA, ŚWIADCZENIA, SPRAWY FINANSOWE

 • Opłata startowa wynosi 30 zł
 • Płatności dokonujemy bezpośrednio za pomocą strony internetowej super-sport.com.pl , za pośrednictwem usługi DotPay lub przelewem na konto : MKS Budowlani Gozdnica
  nr konta : 57 9658 0006 2001 0000 0156 0002 Tytuł wpłaty: Bieg Wilka – imię i nazwisko oraz miejscowość
 • Za datę wniesienia opłaty startowej za Bieg Wilka przyjmuje się:
  – w przypadku płatności DotPay – datę dokonania płatności za pośrednictwem strony internetowej super-sport.com.pl
  – W przypadku tradycyjnego przelewu – datę zaksięgowania pieniędzy na koncie MKS Budowlani Gozdnica
 • Jeżeli opłata startowa zostanie wniesiona w niewystarczającej wysokości uczestnik jest zobowiązany do niezwłocznego uregulowania powstałej różnicy;
 • W ramach opłaty startowej uczestnicy biegów otrzymują : numer startowy z agrafkami, pamiątkowy medal, posiłek regeneracyjny oraz napój na mecie, a także wodę na trasie biegu.
 • Koszty organizacyjne imprezy pokrywa Organizator, a osobowe uczestnicy zawodów lub jednostki delegujące,
 • Dowodem wpłynięcia opłaty jest pojawienie się specjalnego oznaczenia przy nazwisku zawodnika po prawej stronie listy startowej na stronie zapisów,
 • Wpłacona opłata startowa nie podlega zwrotowi.

VIII. KLASYFIKACJE KOŃCOWE

* W Biegu Wilka prowadzona będzie indywidualna klasyfikacja generalna (open) kobiet i mężczyzn:
Kobiety – miejsca 1-6
Mężczyźni – miejsca 1-6

IX. POMIAR CZASU

 • W Biegu Wilka pomiar czasu i ustalenia kolejności będą dokonywane elektronicznie za pomocą chipów zwrotnych firmy Super-Sport (www.super-sport.com.pl)
 • Uczestników obowiązują limity czasowe. Aby zostać sklasyfikowanym w Biegu Wilka należy pokonać trasę w czasie do 90 minut.

X. WYDAWANIE PAKIETÓW STARTOWYCH

Pakiety startowe na Bieg Wilka wraz z numerami i chipami do pomiaru czasu będą do odbioru w godzinach od 13:00 do 16:30 w biurze wydawania numerów mieszczącym się na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 w Gozdnicy , nieopodal miejsca startu/mety.

 • Pakiety startowe odbieramy osobiście. W przypadku odbioru pakietu przez osobę upoważnioną, musi ona posiadać pisemne upoważnienie od osoby, której pakiet jest odbierany (z numerami dowodów osobistych, którymi legitymują się obie osoby lub numerami innych dokumentów, stwierdzających tożsamość).
 • Warunkiem odebrania pakietu startowego jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość, a także podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań do udziału w biegu i zapoznanie się z jego regulaminem. W przypadku nieletnich – także podpisanej zgody rodzica lub opiekuna prawnego na start w zawodach.

XI NAGRODY – BIEG WILKA

 • za miejsca I-VI w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn: puchary i medale
 • każdy uczestnik, który ukończy bieg otrzymuje pamiątkowy medal.
 • Wszyscy uczestnicy Biegu mają szansę na nagrody. Warunkiem ich otrzymania jest wzięcie udziału w konkursie po biegu. Warunki konkursu i jego regulamin dostępny w biurze zawodów. Nagrodę należy odebrać osobiście w trakcie konkursu.

XII. PROGRAM ZAWODÓW – 30.07.2016 (SOBOTA)

13:00 – otwarcie Biura Zawodów, wydawanie numerów i pakietów startowych,
16:30 – zamknięcie Biura Zawodów
16:40 – rozgrzewka
17:00 – start Biegu Wilka
19:00 – dekoracja zwycięzców
19:30 – konkurs z nagrodami
20:00 – zakończenie zawodów

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • uczestnicy biegu nie będą ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • organizatorzy zapewniają opiekę medyczną oraz depozyt
 • organizatorzy nie będą odpowiadali za przedmioty pozostawione bez zabezpieczenia lub skradzione podczas imprezy
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu przysługuje organizatorom

Organizatorzy:

Amatorska grupa sportowa ” Bory biegają - Biegając z Wilkami”
MKS Budowlani Gozdnica

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com