Start LGD Bory Dolnoślaskie   ▪ Rada
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Rada LGD Bory Dolnośląskie


Rada:

 • Ryszard Klisowski – Wójt Gminy Przewóz (sektor publiczny);
 • Stanisław Mikołajczyk – Wójt Gminy Węgliniec (sektor publiczny);
 • Agnieszka Antosz – przedstawiciel Gminy Wiejskiej Żagań (sektor publiczny);
 • Paweł Czapliński – reprezentant Stowarzyszenia  Promocji Kultury Ziemi Pieńskiej (sektor społeczny);
 • Lena Brudzińska – reprezentant Fundacji Lubuska Akademia Chichy Art. (sektor społeczny);
 • Tadeusz Błach – reprezentant Stowarzyszenia Muzyków Ludowych „Złote Łany” (sektor społeczny);
 • Wanda Abram – reprezentant Stowarzyszenia „Leśna Ławszowa” (sektor społeczny);
 • Joanna Gajdzińska – reprezentant Fundacja Instytut Wsparcia Aktywności Społecznej (sektor społeczno-publiczny);
 • Magdalena Piasecka – Ludwin – reprezentant Zamek Kliczków sp. z o.o. (sektor gospodarczy);
 • Jolanta Strojna – reprezentant Firmy Handlowej „TOM-AR” (sektor gospodarczy);
 • Roman Lichwiarz – reprezentant Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” (sektor gospodarczy);
 • Jarosław Biesiadecki – reprezentant MEVI Bogusława Biesiadecka (sektor gospodarczy);
 • Ewa Grzelak – Mieszkaniec;
 • Krystyna Michałów – Mieszkaniec;
 • Jadwiga Kuternozińska - Mieszkaniec


Informacje ogólne:

Rada liczy nie więcej niż 15 osób, przy czym przedstawiciele sektora publicznego stanowić będą mniej niż 30 % jej składu. Rada składa się z przedstawicieli władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych oraz mieszkańców, przy czym na poziomie podejmowania decyzji ani władze publiczne ani żadna z grup interesu nie posiada więcej niż 49 % praw głosu (parytet równowagi sektorów).


Do zadań Rady należy:

 • Do wyłącznej kompetencji Rady należy wybór operacji zgodnie z art.34 ust.3 lit. b) i f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. U. UE. L. 2013.347.320 z późn. zm.)oraz (Dz.U.20 lutego 2015r.poz.349), które mają być realizowane w ramach opracowanej przez Stowarzyszenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.
 • Składanie sprawozdań z działalności Walnemu Zebraniu Członków;
 • Opracowanie regulaminu Rady, określającym procedury wyłączenia członka rady od udziału w dokonywaniu wyboru operacji w razie zaistnienia okoliczności, które mogą wywołać wątpliwości co do jego bezstronności, w szczególności w przypadku ubiegania się członka rady o wybór jego operacji.
 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com