Start LGD Bory Dolnoślaskie   ▪ Zarząd
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Zarząd LGD Bory Dolnyśląskie

Zarząd:

 • Jerzy Ludwin – Prezes;
 • Jan Woronik – Vice Prezes;
 • Mariusz Leszczyński – Skarbnik;
 • Agata Adamczyk;
 • Janina Królewicz;
 • Andrzej Stawicki


Informacje ogólne:

Zarząd liczy od 3 do 6 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie
 

Do kompetencji Zarządu należy:

 • reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
 • kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia;
 • zwoływanie Walnego Zebrania;
 • powoływanie i odwoływanie kierownika Biura Stowarzyszenia oraz zatrudnianie innych pracowników tego Biura;
 • ustalanie wysokości zatrudnienia i zasad wynagradzania pracowników Biura Stowarzyszenia;
 • opracowanie regulaminu pracy Zarządu.
 • ustalanie regulaminu Biura Stowarzyszenia;
 • uchwalanie planu finansowego i zarządzanie majątkiem LGD, oraz powierzonymi mu środkami;
 • ustalanie szczegółowego planu działania LGD.
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z instytucjami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi.
 • powoływanie i rozwiązywanie zespołów roboczych i innych form organizacyjnych przydatnych w działalności LGD;
 • realizowanie zadań wymaganych przepisami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w odniesieniu do działań Leadera w tym:
  • opracowywanie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
  • przygotowanie wniosków o dofinansowanie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
  • realizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zgodnie z zasadami wynikającymi z przepisów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w tym ogłaszanie konkursów na projekty, ich przyjmowanie i przedkładanie Radzie, celem dokonania wyboru projektów do realizacji w ramach strategii,
  • opracowywanie wniosków i innych dokumentów w celu pozyskiwania środków na realizację celów z innych programów pomocowych,
 • wykonywanie innych działań wymaganych przepisami, związanych z realizacją Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
 • składanie sprawozdań z działalności LGD Walnemu Zebraniu Członków;
 • przyjmowanie Deklaracji oraz uchwał w sprawie przyjęcia do Stowarzyszenia;
 • przyjmowanie oświadczeń członków o wystąpieniu ze Stowarzyszenia
 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com