Start Małe projekty Kryteria LSR
Informujemy że w celu obsługi mieszkańców/Beneficjentów z obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju LGD Bory Dolnośląskie, biuro Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie czynne w każdy wtorek, środę, czwartek w godzinach od 12:00 do 16:00. W tych dniach i godzinach w biurze Stowarzyszenia LGD Bory Dolnośląskie, będzie również czynny punkt informacyjno – konsultacyjny dotyczący prac nad Lokalnej Strategią Rozwoju na lata 2014 – 2020.

Kryteria kryteria wyboru - Małe projekty
piątek, 13 sierpnia 2010 21:55
L.p

Kryteria

Opis

Punkty

1.

Realizacja celów szczegółowych LSR

Preferuje operacje realizujące kilka celów szczegółowych LSR

2 – 3 i więcej celów
1 - 2 cele
0 – 1 cel

2.

Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji. 

Preferuje operacje, które angażują mieszkańców i podmioty (organizacje, instytucje i biznes) z obszaru realizacji operacji

2 – angażuje min. 2 podmioty i grupę mieszkańców
1 – angażuje  1 podmiot i grupę mieszkańców
0 – nie angażuje

3.

Zasięg oddziaływania operacji

Preferuje operacje o oddziaływaniu szerszym niż 1 miejscowość

3 – wpływa na gminę
2- wpływa na więcej niż 2 miejscowości
1 – wpływa na 1 miejscowość

4.

Trwałość operacji po zakończeniu

Preferuje się operacje w których działania będą kontynuowane po zakończeniu finansowania z Leader PROW

1-operacja zapewnia kontynuację
0 – operacja nie zapewnia kontynuacji

5.

Wykorzystanie lokalnych zasobów

Preferuje operacja, które w pełni wykorzystują lokalne zasoby

1- zasoby przyrodnicze
1- zasoby historyczno- kulturowe
1- aktywność społeczna lub gospodarcza

  1. brak wykorzystania

6

Innowacyjność operacji

Preferuje operacje stosujące nowe metody lub tworzące nowe usługi lub produkty na obszarze LGD

1 – tak
0 – nie

Maksymalna ilość punktów:  12
Minimalna  ilość punktów:  5

 
P A R T N E R Z Y
Reklama
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changerEuropejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Joomla template by ByJoomla.com